فونتامین
{{ tab.name }}
select
point-type
area-type
font-menu

FONT FAMILY

{{ fontFamily.fontFamilyName }}

{{ fontFamily.variableOptions.axes.length }}

{{ fontFamily.fontFamilyName }}

{{ fontFamily.previewText.customText }}

FONT INFO

{{ activeFont.fontFamilyName }}

{{ activeFont.variableOptions.axes.length }}

{{ activeFont.fontFamilyName }}

{{ activeFont.previewText.customText }}

{{ activeFont.fontInfo.designer }} طراح
{{ activeFont.fontInfo.publisher }} ناشر
{{ activeFont.fontInfo.license }} لایسنس
{{ activeFont.fontInfo.urlText }} پیوند

PRESET VARIATIONS

{{instance.name}} Ag

VARIABLE OPTIONS

CSS

{{cssFontFaces}} {{generateCSSForCanvasObject(canvasObject)}}
Copy Selected
Copy All

آزمایشگاه فونتامین برگرفته از پروژه متن باز Font Playground است.

اینجا محلیست برای تست فونت‌های متغیر آزاد فارسی، در اینجا میتوانید با فونتها آشنا شوید، آنها را در محیط وب تست کنید و حتی کد CSS متناظر با تنظیمات متن را بدست آورید.