فونتی که از تکنولوژی فونتهای متغیر (Variable Fonts) استفاده می‌کند.